12/1991. (V. 18.) NM rendelet a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről

A 12/1991. (V. 18.) NM rendelet a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről

A népjóléti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 49/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet 4. § a)
pontjának negyedik és tizedik fordulatában foglalt felhatalmazás
alapján — a művelődési és közoktatási miniszterrel egyetértésben — a
következőket rendelem.

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed:

a) azon kereskedelmi és magánszálláshelyekre, amelyekben a tanuló ifjúság üdültetése, táboroztatása történik;

b) azon napközbeni ellátást biztosító, szálláshellyel nem
rendelkező közösségi célú létesítményekre, amelyek csak a tanév vége és a
következő tanév kezdete között működnek tartósan, és ahol a tanuló
ifjúság szervezett foglalkoztatása történik [az a) és b) pont a továbbiakban együtt: táborozás];

c) azon napközbeni ellátást biztosító, szálláshellyel nem
rendelkező közösségi célú létesítményekre, amelyek a tanév ideje alatt
is tartósan működnek, és ahol a tanév vége és a következő tanév kezdete
között a tanuló ifjúság szervezett foglalkoztatása történik.

(2) E rendelet alkalmazásában tanuló ifjúság alatt a 6–18 éves korosztályt kell érteni.

2. § (1)
A táborozást szervezők — a táborozás helyének és időpontjának, valamint
a táborozásban részt vevők számának megjelölésével — a tervezett tábor,
illetve üdülő megnyitása előtt legalább 6 héttel értesítik a tábor
helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi
(fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetét (a továbbiakban:
kistérségi népegészségügyi intézet).

(2) Az 1. § (1) bekezdés c)
pontja szerinti táborok esetében a tábort szervezők – a tábor helyének
és időpontjának, valamint a résztvevők számának megjelölésével –
kötelesek bejelenteni a tábort a tervezett megnyitása előtt 6 héttel a
tábor helye szerint illetékes kistérségi népegészségügyi intézetnek.

(3) Ha a táborozás vándortábor jellegű és az útvonal

a) egy megyén belül több kistérségi népegészségügyi
intézet területi illetékességét érinti, a szervezőknek a fővárosi és
megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervét (a
továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv),

b) több megye (a főváros) területét érinti, a szervezőknek valamennyi illetékes megyei népegészségügyi szakigazgatási szervet

kell értesíteniük.

(4)
A tábor helyének kijelölésénél, továbbá a tábor üzemeltetése során
biztosítani kell a környezet- és természetvédelmi rendelkezések érvényre
juttatását.

3. § A táborozás közegészségügyi feltételeit e rendelet melléklete tartalmazza, azzal, hogy az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti táborokra a melléklet 1.b. és 3.b. pontjait nem kell alkalmazni.

4. § (1) A táborozásban csak az vehet részt, aki arra egészségileg alkalmas.

(2) A táborozás megkezdése előtt a résztvevőknek orvosi vizsgálaton
kell megjelenni, ahol az egészségi állapoton túl — amennyiben azt a
tábor jellege indokolja — a vizsgálatot végző orvos igazolja a táborozók
fizikai munkára való alkalmasságát is. A vizsgálat időpontja 4 napnál
régebbi nem lehet.

(3) Az (1)–(2) bekezdést az 1. § (1) bekezdés c) pontja alá tartozó létesítményekben szervezett foglalkoztatásban résztvevőkre is alkalmazni kell.

5. § (1) A 300 főnél nagyobb létszámú 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szálláshelyek egészségügyi ellátását a tábor területén lakó orvossal kell biztosítani.

Amennyiben a tábor nem rendelkezik saját orvossal, vagy oxyológiai
tanfolyamot végzett orvostanhallgatóval, a tábor egészségügyi ellátását a
lakosság alapellátását végző orvossal kell biztosítani.

(2) A szervezőknek a táborvezetőket írásban kell arról tájékoztatni,
hogy — szükség esetén a nap bármely szakában — hol biztosítható a
táborozók orvosi ellátása.

(3) A táborokban biztosítani kell a létszámnak megfelelő elsősegélynyújtó felszerelést és kiképzett elsősegélynyújtó jelenlétét a táborozás teljes időtartama alatt.

(4) A betegek elkülönítésére betegszobát (elkülönített helyiséget) kell kialakítani.

6. § Ez a rendelet 1991. június 1-jén lép hatályba,
egyidejűleg a 8/1981. (IX. 1.) EüM rendelet és a 28/1981. (Eü. K. 19.)
EüM utasítás hatályát veszti.

Melléklet a 12/1991. (V. 18.) NM rendelethez

A táborozás közegészségügyi feltételei

1.a. Az üdülőkben és a táborokban biztosítani kell a táborozók szabadtéri mozgásának (sportolásának) lehetőségét.

1.b. Az 1. § (1) bekezdés a)
pontja szerinti táborokban az 1.a. pontban foglaltakon túl az egy vagy
két személyes sátrakból álló tábor kivételével a hálóhelyiségeket úgy
kell kialakítani, hogy egy főre 3 m2 – sátortábor esetén legalább 2 m2
– alapterület jusson. A matracokat nem szabad közvetlenül a földre
helyezni. A matracot, paplant, plédet és a párnát a szolgáltató szükség
szerinti gyakorisággal, de legalább évente köteles tisztíttatni.

2. Az egész évben működő, továbbá a nagylétszámú (300 férőhely
feletti) időszakosan működő üdülőket és táborokat teljes közművesítéssel
kell ellátni. A kisebb létszámú táborozás során gondoskodni kell az
ivóvíz minőségű víz biztosításáról, valamint a csapadék és a keletkező
szennyvíz elhelyezéséről. Az ivóvíz minőségű vizet a vándortábor jellegű
táboroztatás során is biztosítani kell.

3.a.
A táborban a táborozók számára legalább egy illemhelyet és kézmosási
lehetőséget kell kialakítani. Ezek számát minden 20 férőhely után egy
illemhellyel és kézmosási lehetőséggel kell bővíteni. A táborban a
mosakodási lehetőséget is biztosítani kell.

3.b. Az 1. § (1) bekezdés a)
pontja szerinti táborokban a 3.a. pontban foglaltakon túl 5 férőhelyre
egy mosdó (kifolyó) vagy mosdótál, közművesített területen 10 férőhelyre
egy zuhanyozó szükséges. A táborozás során hetenként legalább három
alkalommal kell melegvizes mosakodási és zuhanyozási lehetőséget
biztosítani.

4. Konyhát az üdülő vagy tábor területén is a vonatkozó előírások
szerint lehet csak létesíteni. Kisebb létszámú táborozás (pl.
sátortábor, vándortábor) esetén a konyha ponyvatetős is lehet, de az
alapvető higiénés előírásokat ilyen esetben is be kell tartani.
Biztosítani kell az élelmiszerek hűtött tárolását, ennek hiányában csak
tartósított élelmiszert vagy az elkészítést közvetlenül megelőzően
vásárolt nyersanyagot szabad felhasználni. Ételmaradékot tárolni tilos.

5. A táborozás során gondoskodni kell a helyiségek rendszeres és
hatékony takarításáról, továbbá a hulladék megfelelő tárolásáról és
rendszeres elszállításáról. Biztosítani kell továbbá az egészségére
káros rovarok és rágcsálók irtását, ezt azonban úgy kell megszervezni,
hogy a táborozók egészségét, valamint a környező élővilágot az irtás ne
veszélyeztethesse.